-Là cử lâu , ta có nên nghĩ xấu cho những người hay đánh