Tôi đã gặp anh trong một ngày đông giá rét, khi mà cái lạnh